بیداد خشونت در خانواده های افغانستان؛ آیا کمپین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان تاثیرگذار خواهد بود؟

با این که 4 قوس برابر به 24 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. اما در ایام مبارزه با خشونت در افغانستان ما شاهد افزایش خشونت علیه زنان می باشد...
خبرنامهبیشتر بخوانید