«برنامه‌ی کاهش کشت خشخاش در هلمند موفق نبوده است»

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد چشم‌پوشی از گزارش‌های فساد در رابطه به توزیع گندم و کود کیمیاوی و تهیه‌ی فهرست‌های تصدیق‌نشده توسط مقامات محلی در ولسوالی‌ها از دیگر عواملی بوده که سبب شده است، برنامه زون غذایی هلمند موفق نشود. نوشته «برنامه‌ی کاهش کشت خشخاش در هلمند موفق نبوده است» اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید