شش هزار مدرسه‌ی دینی در افغانستان نصاب درسی معیاری ندارد

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد معاون اول ریاست اجراییه همچنان در این جلسه گفته است که در حال حاضر یک‌هزار و 200 مدرسه‌ی دینی در چارچوب وزارت معارف و چهار هزار و 950 مدرسه‌ی دینی دیگر در چارچوب وزارت حج و اوقاف ثبت است. نوشته شش هزار مدرسه‌ی دینی در افغانستان نصاب درسی معیاری ندارد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید