کارمندان نهادهای غیردولتی در افغانستان صاحب معاش تقاعدی می‌شوند

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد این وزارت گفته است که براساس این مقرره،‌نهادهای غیردولتی و سکتور خصوصی «مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارکن» خواهند شد. نوشته کارمندان نهادهای غیردولتی در افغانستان صاحب معاش تقاعدی می‌شوند اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید