خبرنگاران و کارمندان رسانه از حق بازنشستگی برخوردار می شوند

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان می گوید، با اعلام انفاذ مقرره تنظیم حقوق بازنشستگی(تقاعد) بخش خصوصی از سوی وزارت عدلیه، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها نیز از این حقوق برخودار می شوند. پیشنهاد فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان امروز دوشنبه(۱۱قوس) گفته است که مقرره تنظیم حقوق بازنشستگی بخش خصوصی به پیشنهاد […]
خبرنامهبیشتر بخوانید