معلولان افغان می توانند حساب بانکی باز کنند

معلولان افغانستان می توانند حالا حساب بانکی داشته باشند و در حاضر حدود سه هزار تن آنان در نهاد های دولتی کار می کنند.
سپوتنیکبیشتر بخوانید