گفتگوی تلفنی اردوغان با رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا

گفتگوی تلفنی اردوغان با رئیس جدید کمیسیون اتحادیه اروپا
آناتولیبیشتر بخوانید