۱۵ تروریست داعشی و طالب کشته شد

به گزارش خبرگزاری رشد، این منبع امنیتی می گوید که ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ های زمینی و هوایی ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ  ﺩﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﺎﺕ ﻭﻻﯾﺎﺕ ﮐﻨﺪﺯ، ﻫﻠﻤﻨﺪ، ﮐﻨﺪﻫﺎﺭ، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎﺭ، ﻫﺮﺍﺕ  ﻭ ﭘﮑﺘﯿﺎ ۱۱ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭ۴ ﺗﻦ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ و هفت ﻃﺎﻟﺐ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
رشدبیشتر بخوانید