مرغ‌های پاکستانی، از راه پکتیا و لوگر به‌کابل قاچاق می‌شود

روزانه هزاران مرغ گوشتی، با کم­ترین محصول گمرکی از کشور پاکستان به‎داخل افغانستان قاچاق می‎شود.درحالی‎که وزارت زراعت و مال‎داری، از یک سال به‎این‎سو تورید مرغ از کشورهای خارج را به‎دلیل حمایت و خودکفایی سکتور مرغ‎داری ...
پیکبیشتر بخوانید