پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت

طی دو ماه گذشته نیروهای امنیتی جنگجویان را مجبور کرده اند که از این ساحه خارج شوند.
آسیابیشتر بخوانید