رَوند توزیع تصدیق‌نامه‌های جعلی به‌دانش‌آموزان، متوقف شد

در پَی نشر یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک مبنی‌بر شمولیت دانش‌آموزان غیرحاضر در آزمون سالانه براساس تصدیق‌نامه‌های صحی(جعلی)، ریاست بررسی تطبیق قوانین صحی وزارت صحت‌عامه به‌تازه‌گی از شناسایی و معرفی شماری از افراد جعل‌کار و مسترد شدن صدها تصدیق‌نامه‌ی جعلی خبر می‌دهد.
پیکبیشتر بخوانید