طالبان در میدان وردک تعلیم دختران فراتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کردند

جنگجویان پس از مواجه شدن با تلفات سنگین و خسارت های مالی در عملیاتی که توسط نیروهای افغان و بین المللی انجام شدند، از کودکان بی گناه انتقام می گیرند.
آسیابیشتر بخوانید