گنجینه‌ی باختر، مکانِ امن در افغانستان ندارد

سالانه کم‌ازکم ۲۰ میلیون افغانی عاید از گردش و نمایش گنجینه‌ی باختر در موزیم‌های جهان، به‌خزانه‌ی دولت افغانستان می‌آید.
پیکبیشتر بخوانید