منبع: سه عضو رهاشدۀ طالبان هنوز با این گروه در قطر یکجا نشده اند

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که سه عضو این گروه – که روز سه شنبه رییس جمهور غنی رهایی آنان را اعلام کرد – هنوز با سایر افراد این گروه یکجا نشده اند. یک منبع نزدیک به طالبان در قطر به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که این افراد هنوز به دفتر سیاسی طالبان […]
خامهبیشتر بخوانید