اندرابی: پولیس در روند انتخابات بیطرفانه عمل خواهد کرد

اندرابی: پولیس افغانستان پیرامون پیامدهای پس از انتخابات "تجارب زیاد دارد" و همواره بیطرفی خود را حفظ کرده است.
صدای امریکابیشتر بخوانید