اظهارات جدید صدراعظم پاکستان در مورد خط دیورند

عمران خان به تازگی گفته است که دیورند خطی است که انگلیس ها ایجاد کرده است و مرزی در آنجا وجود ندارد.
صدای امریکابیشتر بخوانید