سرباز افغان سه نظامی خارجی را زخمی کرد

ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که سه نظامی خارجی در اثر گلوله‌باری یک مهاجم ملبس به یونیفورم نظامی افغان زخمی شده اند.
صدای امریکابیشتر بخوانید