براي تقلب زمينه سازي نکنيد!

در حالي‌که قرار است در ششم ميزان انتخابات رياست جمهوري برگزار ‌شود و پيکارهاي انتخاباتي ميان چند رقيب جدي به پيش ‌مي‌رود، اما برخي از نامزدان و کارشناسان از تقلب‌هاي سازمان يافته و مهندسي شده در انتخابات رياست جمهوري آينده سخن مي‌زنند و مي‌گويند که تيم دولت‌ساز به رهبري رييس جمهور غني تصميم دارد تا […]
آرمانبیشتر بخوانید