فشار بی‌سابقۀ واشنگتن بر کابل: سه اعلامیۀ شدیدالحن در سه روز

ایالات متحده امریکا، در یک اقدام کم‌سابقه، 160 میلیون دالر کمک‌های اختصاصی‌اش را برای توسعۀ زیربناها و انرژی افغانستان به‌دلیل سوءمدیریت، فساد و حیف‌ومیل برگردانده است.
فارسی روبیشتر بخوانید