بستۀ آموزشی جدیدی به منظور کمک به زنان متشبث افغان

ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا به تاریخ 19سپتمبر 2019طی مراسمی یک بستۀ آموزشی جدیدی آموزشهای ادارۀ تجارت را برای تشبثات افغان معرفی نمود. در مراسمی که به همین منظور راه اندازی
وادصمبیشتر بخوانید