سیاست های ناسالم شرکت های هوانوردی اماراتی باعث رکود شرکت های داخلی شده است

بر اساس گزارش های اتحادیه هوانوردی ملکی افغانستان، سیاست های دمپنگ شرکت های هوانوردی امارات متحده عربی در بازار افغانستان باعث‌ رکود شرکت های داخلی شده است. این در حالیست
وادصمبیشتر بخوانید