تاکید ارگ بر تداوم فشارهای جهانی بر پاکستان

ریاست جمهوری کشور بر تداوم فشارهای جهانی بر پاکستان برای انجام تعهدات این کشور در برابر مساله صلح افغانستان تاکید کرد.
کابل مانیتوربیشتر بخوانید