آیا در دور هفتم بن بست خواهد شکست؟

از آغاز مذاکرات میان طالبان و امریکا در 12 اکتوبر 2018 تاکنون شش دور مذاکرات میان دو طرف صورت گرفته ولی نتیجۀ ملموسی از آن بدست نیامده است.
فارسی روبیشتر بخوانید