تشکیل حکومت موقت برای هدف موقت به سود نیست

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تصریح نمود که تشکیل حکومت موقت برای یک هدف موقت، به سود مردم افغانستان نیست و در این زمینه، بحثی صورت نگرفته است.
افغان نیوزبیشتر بخوانید