فراغت 100 ستاژران تقنینی وزارت عدلیه

از میان 114 تن اشتراک کننده در برنامه آموزش قانون گذاری که از سوی وزارت عدلیه برگزار شده بود، 100 نفر سند فراغت دریافت کردند.
افغان نیوزبیشتر بخوانید